วิทยาศาสตร์
(Science)


ลำดับที่
(คลิ๊กที่รูปดูภาพขยาย)

ชื่อหนังสือ/เอกสาร และรายละเอียด
ราคาขาย (บาท)
1.

"Introduction to Solid State Physics" จำนวน 673 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Charles Kittel สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons
Crystal structures,Energy Gab,Ferromagnetic,NMR,Elastic
เป็นตำราเรียนยอดนิยมสำหรับวิชานี้ในระดับ ป.โท

*ขายแล้ว*
2.

"ELEMENTARY SOLID STATE PHYSICS : Principles and Applications"
จำนวน 669 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย M.A.OMAR สำนักพิมพ์ Addison-Wesley Publishing Company
X-Ray,Free-Electron,Devices,Superconductivity,Biophysics,Metallurgy

130
3.

"Statistical Mechanics" จำนวน 493 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Kerson Huang (MIT) สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons
Laws of Thermodynamics,Bose,Superfluids,Ising model,Renormalization
เป็นตำราเรียนยอดนิยมสำหรับวิชานี้ในระดับ ป.โท

120
4.

"Classical Mechanics" จำนวน 399 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Herbert Goldstein สำนักพิมพ์ Addison-Wesley Publishing Company
Lagrange's,Two-Body,Canonical,Hamilton-Jacobi,Small Oscillations
เป็นตำราเรียนยอดนิยมสำหรับวิชานี้ในระดับ ป.โท

120
5.

"Analytical Mechanics" จำนวน 363 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Grant R.Fowles สำนักพิมพ์ Holt Rinehart and Winston, Inc.
Vector calculas,Dynamics,Lagrange,Vibrations,Special relativity
เป็นตำราเรียนยอดนิยมสำหรับวิชานี้ในระดับ ป.โท

120
6.

"Theory of Electromagnetic Waves " จำนวน 443 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Hollis C. Chen สำนักพิมพ์ McGraw-Hill Book Company
Linear Analysis,Electrodynamics,Plane waves,Radiation
วิเคราะห์ที่มาสูตรของคลื่นในตัวกลางต่าง ๆ อย่างละเอียด

120
7.

"Physics Problems with Solutions" จำนวน 353 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย MIN CHEN สำนักพิมพ์ Prentice-Hall of India
Mechanics,Electricity,Magnetism,Heat,Statical Mechanics,Optics,Atomic,Quantum
รวมโจทย์ระดับ ป.ตรีขึ้นไป พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

*ขายแล้ว*
8.

"Six easy Pieces" จำนวน 146 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Richard P.Feynman สำนักพิมพ์ Addison-Wesley Publishing Company
Atoms,Basic Physics,Conservation of energy,Gravitation,Quantum behavior
อธิบายหลักการฟิิสิกส์อย่างง่าย ๆ 6 หัวข้อโดย ริชาร์ด ฟายแมน
นักฟิสิกส์ชื่อดังระดับโลก

*ขายแล้ว*
9.

"Problems and Solutions on Mechanics" จำนวน 757 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Lim Yung-kuo สำนักพิมพ์ World Scientific
Newtonian Mechanics,Analytical Mechanics,Special Relativity
รวมโจทย์ฟิสิกส์กลศาสตร์ระดับ ป.ตรีขึ้นไป พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

*ขายแล้ว*
10.

"Problems and Solutions on Optics" จำนวน 192 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Lim Yung-kuo สำนักพิมพ์ World Scientific
Geometrical Optics,Wave Optics,Quantum Optics
รวมโจทย์ฟิสิกส์เชิงแสงระดับ ป.ตรีขึ้นไป พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

120
11.

"An Introduction to Theory and Applications of Quantum Mechanics"
จำนวน 299 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย AMNON YARIV สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons
Laser Oscillation,p-n Junction,Injection laser,Magnetic resonance,Maser

*ขายแล้ว*
12.

"กลศาสตร์สถิติ" จำนวน 254 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ มศว.ประสานมิตร
กลศาสตร์สถิติคลาสสิกัล,การกระจายคิวมิวแลนด์,วิธีควอนไตเซชั่นที่สอง,
ทฤษฎีเพอเทบเบชั่น,ฟังก์ชั่นกรีน,ระบบอิเลคตรอน,ทฤษฎีการตอบสนองเชิงเส้น

*ขายแล้ว*
13.

"กลศาสตร์ควอนตัม" จำนวน 284 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ มศว.ประสานมิตร
ที่มากลศาสตร์ควอนตัม,กลุ่มคลื่น,ฮาร์โมนิคออสซิลเลเตอร์สามัญ,
ไฮโดรเจนอะตอม,พลังงานศักย์ค่าคงที่,การกระเจิงอนุภาค,วิธีการประมาณค่า

*ขายแล้ว*
14.

"แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 1" จำนวน 366 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย สังวาลย์ เพ็งพัด ภาควิชาฟิสิกส์ ม.นเรศวร
การวิเคราะห์เวกเตอร์,ไฟฟ้าสถิตย์,โจทย์ปัญหาทางไฟฟ้าสถิตย์,
ตัวนำ,ไดอิเล็กตริก,สมบัติเชิงแม่เหล็ก,พลังงานแม่เหล็ก,เรโซแนนซ

120
15.

"อุณหพลศาสตร์สถิติ พื้นฐาน" จำนวน 183 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย วินิจ เจียมสกุล ภาควิชาเคมี ม.เกษตรศาสตร์
คณิตศาสตร์และควอนตัมพื้นฐาน,อุณหพลศาสตร์สถิติและการประยุกต์ใช้ในวิชาเคมี

50
16.

"กลศาสตร์ควอนตัม" ราคาปกจริง 500 บาท จำนวน 414 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย กิตต์ วิสุทธิวิเศษ สำนักพิมพ์จุฬาฯ,สมการชเรอดิงเงอร์,การแปรผันตามเวลา,
ศักย์หนึ่งมิติและเมตริกส์เอส,ทฤษฎีตัวแทน,ปัญหาสามมิติิในพิกัดขั้วทรงกลม
รวมโมเมนตัมเชิงมุม,ทฤษฎีเพอเทอเบชัน,ทฤษฏีการชน,ควอนตัมสัมพัทธภาพ

130
17.

"ทฤษฎีควอนตัม" จำนวน 368 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต สำนักพิมพ์จุฬาฯ ตำราเก่าแก่มากเล่มหนึ่ง
กำเนิดทฤษฎีควอนตัม,ทฤษฏีควอนตัมแบบเก่าและใหม่
ตำราควอนตัมเชิงบรรยายที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง เน้นอธิบายความหมายทางกายภาพ

*ขายแล้ว*
18.

"กลศาสตร์ควอนตัม" จำนวน 242 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง PH 414,โดย ผศ.ดร.พิสิทฐ์ วรสิงห์
กลศาสตร์แมททริกซ์,รากฐานกลศาสตร์ควอนตัม,สัจพจน์กลศาสตร์ควอนตัม
แปลงรูปตัวแทน,ตัวดำเนินการโมเมนตัมเชิงมุม,การหาค่าประมาณ,กลศาสตร์เชิงสถิติ

*ขายแล้ว*
19.

"วิชาฟิสิกส์ของแข็ง 1" จำนวน 98 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง PH 241,โดย มนตรี แย้มวงษ์
โครงสร้างผลึก,Crystal Diffraction,โฟนอน,คุณสมบัติด้านความร้อน
Free Electron Fermi,Band Theory,สั้น ๆ รวบรัดสรุปทฤษฎี

50
20.

"เครื่องมือและการวัดทางฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ" จำนวน 191 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดย ผศ.ดร.อารีย์ วิเีชียรฉาย
เครื่องมือและการวัดคุณสมบัติสารกึ่งตัวนำ,ความไม่สมบูรณ์ทางผลึกและการสังเกต,
ความคล่องตัวพาหะ,อายุพาหะส่วนเกิน,การวัดความหนาวิธีต่าง ๆ

*ขายแล้ว*
21.

"ฟิสิกส์ของของแข็ง 2" จำนวน 127 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดย อ.สุรพล รักวิจัย
สารกึ่งตัวนำ,สมบัติไดอิเ็ล็กตริก,ความเป็นสารแม่เหล็ก,แม่เหล็กเฟอโร
การกำทอนแม่เหล็ก,สมบัติทางแสง,ความผิดแผกในผลึก

*ขายแล้ว*
22.

"ฟิสิกส์ของของแข็ง 1" จำนวน 177 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดย อ.สุรพล รักวิจัย
โครงสร้างผลึก,การเลี้ยวเบนของผลึก,การยึดเหนี่ยว,โฟนอนและการสั่น
เฟอมิก๊าซอิเล็กตรอนอิสระ,แถบพลังงาน

*ขายแล้ว*
23.

"โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมีบนพื้นฐานทฤษฎีควอนตัม"
จำนวน
119 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดย ผศ.ดร.ศักดา ไตรศักดิ์
เน้นอธิบายโครงสร้างอะตอม โมเลกุล และพันธะทางเคมีในเชิงฟิสิกส์ควอนตัม

*ขายแล้ว*
24.

"ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ" จำนวน 265 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง PH 484,โดย รศ.มนตรี แย้มวงษ์
โครงสร้างผลึกสารกึ่งตัวนำ,แถบพลังงาน,สภาพการนำไฟฟ้า,คุณสมบัติทางแสง
สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ,สารกึ่งตัวนำอสัณฐาน,หัวข้อพิเศษต่าง ๆ

60
25.

"โซลิดสเตทอิเลกตรอนิกส์" จำนวน 231 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดย อ.สุรพล รักวิจัย
ฟิสิกส์ของแข็ง,ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ,ทฤษฎีรอยต่อสารกึ่งตัวนำ,
ทรานซิสเตอร์ชนิดต่าง ๆ,การนำไฟฟ้ายิ่งยวด,ทฤษฎี BSC

70
26.

"แม่เหล็กไฟฟ้า 2" จำนวน 280 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง PH 217,โดย ชำนาญ เต็มเมืองปัก
ฟิสิกส์,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางต่าง ๆ,
Resonators,สนามและศักดา,ทฤษฎีสัมพัทธภาพ,การแผ่รังสี

60
27.

"สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก" จำนวน 328 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
การวิเคราะห์เวกเตอร์,กฎคูลอมบ์,กฎของเกาส์,พลังงานศักย์ไฟฟ้า
กระแสและตัวนำ,ไดอิเล็กตริก,ความจุไฟฟ้า,สนามแม่เหล็กสถิต,ความเหนี่ยวนำ
เน้นแก้โจทย์พร้อมเฉลยละเอียด สรุปสูตร

*ขายแล้ว*
28.

"แม่เหล็กไฟฟ้า" จำนวน 254 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียน สจล.,วิเคราะห์เวกเตอร์,กฎคูลอมบ์,เกาส์,ศักย์ำไฟฟ้า,ความจุไฟฟ้า,
สนามแม่เหล็กสถิต,สารแม่เหล็ก,สมการแมกซ์เวลล์,
เน้นแก้โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลยละเอียดทุกเรื่อง

*ขายแล้ว*
29.

"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้า" ราคาปก 98 บาท จำนวน 350 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Thomas W. Hungerford สำนักพิมพ์ Springer
ประวัติและการทดลองด้านคลื่นไฟฟ้า,สมการที่เกี่ยวข้อง,สายอากาศส่งสัญญาณ,
เน้นบรรยายความหมายทางกายภาพของสมการแมกซ์เวลล์ และการประยุุกต์ใช้งาน

60
30.

"ทัศนศาสตร์กายภาพ" ราคาปก 190 บาท จำนวน 289 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดย สุวรรณ คูสำราญ
การวัดปริมาณทางแสง,สมการคลื่น,อินเตอร์ฟีรอเมตรี,ฮอโลกราฟี,อาพันธ์
โพลาไรเซชัน,การเลี้ยวเบน,การเคลือบด้วยฟิล์มบาง,สมการเฟรเนล

*ขายแล้ว*
31.

"แสงประยุกต์" จำนวน 355 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง PH 322,โดย ผศ.นิรันดร์ แนบชิด
ทฤษฎีแสงเบื้องต้น,กระจกโค้งทรงกลม,เลนส์บาง,เลนส์หนา,Effect of stops,
Ray tracing,Lens aberration,การวัดความเข้มแสง,เจาะลึกด้านเลนส์และกระจก

60
32.

"หลักการของเลเซอร์" จำนวน 284 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง PH 464,โดย ผศ.ดำรงศักดิ์ มณีพงษ์สวัสดิ์
หลักการเบื้องต้น,อันตรกิริยาการแผ่รังสี,การยกระดับพลังงาน,โพรงกำทอนทัศนะเฉื่อย
คลื่นต่อเนื่อง,ชนิดของเลเซอร์,เลเซอร์ขั้นสูง,การประยุกต์ของเลเซอร

*ขายแล้ว*
33.

"ระบบพลังงานแสงอาทิตย์" จำนวน 217 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง PH 235,โดย ผศ.สุพัฒน์ ราชณรงค์
ดวงอาทิตย์และการแผ่รังสี,การถ่ายพลังงานความร้อนรูปแบบต่าง ๆ,การเก็บพลังงาน,
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์,เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ,ระบบโฟโตโวตาอิค

*ขายแล้ว*
34.

"ดาราศาสตร์" จำนวน 173 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง PH 222,โดย รศ.ไพเสริฐ ธรรมมานุธรรม
ตรีโกณมิติทรงกลม,ทรงกลมท้องฟ้า,ระบบเวลา,กฎการหักเห,
ความคลาดตำแหน่ง,ความคลาดแสง,ระบบสุริยะ

*ขายแล้ว*
35.

"กลศาสตร์" จำนวน 189 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดย อ.ศิริศักดิ์ เตชะทวีกุล
เอกสารคำบรรยายกลศาสตร์ในระดับ ป.โท ปีหนึ่ง,Lagrange's Equations,
Partical Dynamics,Hamiltonian Theory,Rigid-body Motion

*ขายแล้ว*
36.

"ทฤษฎีสัมพัทธภาพภาคพิเศษและภาคทั่วไป (รวมกัน 2 เล่ม) "
จำนวน 331 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย ราชัย ประกอบการ,สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์,เก่าแก่หายาก
การแปลงลอเรนซ์,เวกเตอร์ 4 มิติ,เรขาคณิตนอนยูคลิดเดียน,แคลคูลัสแทนเซอร์
เน้นการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เจาะลึกอย่างละเอียดทั้งสองภาค

*ขายแล้ว*
37.

"ทฤษฎีสัมพัทธภาพ" จำนวน 208 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง PH 340,โดย ผศ.ดร.พิสิทฐ์ วรสิงห์
ทัศนะเิชิงกลศาสตร์์,ปรากฎการณ์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพ,ประวัติความเป็นมา
ความขัดแย้งของนาฬิกา,กฎอนุรักษ์พลังงาน,สี่เวกเตอร์,แม่เหล็กไฟฟ้า,ทฤษฎีทั่วไป

60
38.

"ฟิสิกส์แผนใหม่" ราคาปก 250 บาท จำนวน 549 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
การแผ่รังสีวัตถุดำ,ทฤษฎีสัมพัทธภาพ,คลื่นและอนุภาค,กลศาสตร์ควอนตัม,
นิวเคลียร์,โครงสร้างโมเลกุล,ฟิสิกส์เชิงสถิติ,ฟิสิกส์สถานะของแข็ง,อนุภาคมูลฐาน
เหมาะเป็นตำราอ้างอิงมาก

*ขายแล้ว*
39.

"Mechanics" จำนวน 215 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Phil Dyke สำนักพิมพ์ Macmillan Education Ltd
Statics,Vibrations,Circular Motion,Rigid Body,Orbits,Non-linear Dynamics
รวมโจทย์ฟิสิกส์กลศาสตร์ระดับ ป.ตรีขึ้นไป พร้อมเฉลยละเอียด

*ขายแล้ว*
40.

"Schaum's Outline of Theory and Problems of Optics"
จำนวน
242 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Eugene Hecht สำนักพิมพ์ McGraw-Hill Book Company
Electromagic waves,Geometical Optics,Polarization,Coherence,Fourier Optics
รวมโจทย์ฟิสิกส์เชิงแสงและคลื่นระดับ ป.ตรีขึ้นไป พร้อมเฉลยละเอียด

*ขายแล้ว*
41.

"Work Out Waves and Optics" จำนวน 157 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย J.Beynon สำนักพิมพ์ Macmillan Education Ltd
Geometical Optics,Wave Motion,Interference,Diffraction,Polarization
รวมโจทย์ฟิสิกส์เชิงแสงและคลื่นระดับ ป.ตรีขึ้นไป พร้อมเฉลยละเอียด

*ขายแล้ว*


วิธีสั่งซื้อ
  1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายการหนังสือที่ต้องการทางอีเมล์
  2. รอติดต่อกลับทางอีเมล์เพื่อแจ้งราคาสินค้ารวม และการโอนเงิน

กรณีต้องการด่วนติดต่อแจ้งได้โดยตรง
: 086-815-3578     : coinbkk@gmail.com