คณิตศาสตร์
(Mathematics)


ลำดับที่
(คลิ๊กที่รูปดูภาพขยาย)

ชื่อหนังสือ/เอกสาร และรายละเอียด
ราคาขาย (บาท)
1.

"โทโพโลยีเบื้องต้น" จำนวน 352 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
สำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาโทโพโลยี (Topology) เน้นด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์
(Pure Mathematics) เช่น ทฤษฎีเซต เมตริกสเปซ โทโพโลจิคัลสเปซ
คอมแพคเนส คอนเนคเนส สำหรับผู้ต้องการตำราวิชานี้ภาษาไทย

80
2.

"Methods of Real Analysis" จำนวน 402 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Richard R.Goldberg IOWA สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons,Inc.
Sequences,Three famous theorems,Calculas,Fourier,Topology

*ขายแล้ว*
3.

"A First Course in Mathematical Modeling" จำนวน 382 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Frank R. Giordano , Maurice D. Weir สำนักพิมพ์ Brooks/Cole Publishing
Model fitting,Imperical model, Simulation modeling,Dynamic behavior
การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ เน้นการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ

*ขายแล้ว*
4.

"การวิเคราะห์เชิงซ้อน" จำนวน 198 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย ดร.เฟื่องลดา ฤทธาคนี จัง สำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาจำนวนเชิงซ้อน,
เน้นด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics) เป็นตำราเก่าแก่มาก
Complex Functions,Integral,Sequences,Residues,Singularities

*ขายแล้ว*
5.

"คณิตศาสตร์วิเคราะห์" จำนวน 167 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย ผศ.กมล เอกไทยเจริญ เน้นด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics)
จำนวนจริง,อันดับจำนวน,ลิมิตและความต่อเนื่อง,อนุพันธ์,อินทิเกรชัน
อ่านเข้าใจง่าย ตัวอย่างเยอะ

*ขายแล้ว*
6.

"Introduction to Diffrential Equations
with Boundary Value Problems" จำนวน 546 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Larry C. Andrews สำนักพิมพ์ HarperCollinsPublishers
คณิตศาสตร์ประยุกต์ใช้งาน โจทย์ตัวอย่างเยอะ มีสรุปชัดเจน
Linear,Nonlinear,Numerical,Fourier,Heat,Wave,Laplace

*ขายแล้ว*
7.

"คณิตศาสตร์ประยุกต์ชั้นสูงระดับมหาวิทยาลัย :
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 3" จำนวน 382 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย รศ.บรรจบ สุดประเสริฐ ตำราเรียนของ มศว.พิษณุโลก
คณิตศาสตร์ประยุกต์ใช้งาน ฟังก์ชันพิเศษต่าง ๆ ของฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
การแปลงลาปลาซ,อนุพันธ์ย่อย,การแก้ปัญหาในทางฟิสิกส์ต่าง ๆ

60
8.

"ALGEBRA" จำนวน 502 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย Thomas W. Hungerford สำนักพิมพ์ Springer
เน้นด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics) Groups,Rings,
Modules,Galois,Linear Algebra,Commutative,Categories

*ขายแล้ว*
9.

"แคลคูลัสขั้นสูง 1" จำนวน 379 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง MA 214,โดย รศ.สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนะุกุล
จำนวนจริงเบื้องต้น,ลำดับ,อนุกรมอนันต์,ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
คุณสมบัติสม่ำเสมอ,อสมการ,ปริภูิมิเวกเตอร์,ฟังก์ชันหลายตัวแปร

60
10.

"แคลคูลัส II เล่ม 1 " จำนวน 232 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สจล,โดย ผ่องพรรณ รัตนธนาวันต์
เวกเตอร์และเรขาคณิตสามมิติ,อนุพันธ์ย่อย,อินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร
การแปลงของอินทิกรัลหลายชั้น,โจทย์เยอะพร้อมสรุป รูปภาพ

*ขายแล้ว*
11.

"แคลคูลัส II เล่ม 2" จำนวน 214 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สจล,โดย ผ่องพรรณ รัตนธนาวันต์
เวกเตอร์เชิงอนุพันธ์,อินทิกรัลตามเส้น,อินทิกรัลตามผิว,ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์-สโตกส์
อนุกรมอนันต์แบบต่าง ๆ และการทดสอบ,โจทย์เยอะพร้อมสรุป รูปภาพ

*ขายแล้ว*
12.

"โทโพโลยีเบื้องต้น" จำนวน 201 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง MA 334(S),โดย โสภาพรรณ ทิพย์โยธา
ความรู้พื้นฐาน,ปรภูมิเมตริก,ปริภูมิโทโพโลยี,
ความต่อเนื่อง,ความปกคลุมแน่น

50
13.

"โทโพโลยีเบื้องต้น" จำนวน 179 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง MA 334(S),โดย ผศ.ทศพร คล้ายอุดม
ความรู้พื้นฐาน,ปรภูมิเมตริก,ปริภูมิเิชิงโทโพโลยี,
สัจพจน์แห่งการแบ่งแยก,เซตปกคลุมแน่น,ความต่อเนื่อง

50
14.

ราคาปก 149 บาท จำนวน 371 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
นิยามและทฤษฎีเบื้องต้น,การแก้สมการอันดับหนึ่ง,สมการเชิงเส้นอันดับสอง,
Cauchy-Euler,อนุกรม,Laplace,การประยุกต์ใช้งาน,
เน้นแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยละเีอียด

*ขายแล้ว*
15.

"Differential Equations " จำนวน 192 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
หนังสือเก่าแก่ของจุฬาฯ เน้นโจทย์อย่างเดียวมีโจทย์ภาษาอังกฤษผสมด้วย
สำหรับนิสิตวิศวฯ ปี 3,สมการดีกรีต่าง ๆ,การประยุกต์,สมการเชิงเ้ส้นและการประยุกต์,
คำตอบแบบอนุกรม,สมการพาร์เชียลและสมการธรรมดา

*ขายแล้ว*
16.

"Vector Analysis for Engineers and Scientists " จำนวน 406 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย P.E.Lewis,J.P.Ward สำนักพิมพ์ Addison-Wesley Publishing Company
การวิเคราะห์เวกเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์,
โจทย์เยอะพร้อมเฉลยละเีอียด,อ่านง่ายพร้อมสรุป

100
17.

ราคาปก 270 บาท จำนวน 566 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ฟังก์ชันและกราฟ,ลิมิตและความต่อเนื่อง,อนุพันธ์และการประยุกต์,
โจทย์พร้อมเฉลย,สรุปสูตรและเนื้อหา,เน้นแบบฝึกหัดตัวอย่างเยอะไม่เน้นทฤษฎี

*ขายแล้ว*
18.

"เรขาคณิตการแปลงสภาพ" จำนวน 233 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง MA 336,การสะท้อนบนเส้น,การแปลงประกอบ,
การหมุนและการสะท้อนแบบไกลด์,ศูนย์กลางความคล้าย,กลุ่มของการแปลง

*ขายแล้ว*
19.

"เรขาคณิตโพรเจกทีฟ" จำนวน 181 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราเรียนของ ม.รามคำแหง MA 433,ครอสเรโช,ฮาร์มอนิกเซต,โพรเจกติวิติ,
ทฤษฎีของเดสาร์ก,อินโวลูชัน,จุดโคนิกและเส้นโคนิก,โพรเจกทีฟวิเคราะห์

*ขายแล้ว*
20.

"หนังสือเสริมประสบการณ์การพิสูจน์ : พีชคณิตนามธรรม "
จำนวน
238 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
สำหรับผู้ต้องการศึกษาวิธีพิสูจน์พีชคณิต,ตัวอย่างเยอะทุก ๆ หัวข้อ
อ่านง่าย มีช่องว่างให้เติมคำตอบสลับกันไป,
ตั้งแต่เรื่อง กรุ๊ป ถึง อินทิกรัลโดเมนและฟิลด์,เป็นแบบเรียนและแบบฝึกหัดไปในตัว

*ขายแล้ว*
21.

ราคาปก 250 บาท จำนวน 468 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
การประยุกต์ใช้สถิติในงานวิัจัยด้านต่าง ๆ,การวางแผนแบบ Split Plot,
Multiple Regression,แผนการทดลองแบบสลับ,แผนทดลองแลททิซ,
แผนทดลองยูเด็นสแควร์,BIB

*ขายแล้ว*
22.

ราคาปก 195 บาท จำนวน 406 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
สถิติกับการตัดสินใจทางธุรกิจ,การทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ,อนุกรมเวลา,
การวิเคราะห์การถดถอย,เลขดัชนี,การตัดสินใจเชิงสถิติ

*ขายแล้ว*
23.

ราคาปก 75 บาท จำนวน 303 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
พิมพ์ครั้งที่ 7,รายชื่อนักคณิตศาสตร์ที่สำัคัญทุกยุคสมัย,ผู้ศึกษาคณิตศาสตร์ควรมี

*ขายแล้ว*


วิธีสั่งซื้อ
  1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายการหนังสือที่ต้องการทางอีเมล์
  2. รอติดต่อกลับทางอีเมล์เพื่อแจ้งราคาสินค้ารวม และการโอนเงิน

กรณีต้องการด่วนติดต่อแจ้งได้โดยตรง
: 086-815-3578     : coinbkk@gmail.com